Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO
BAZANVI.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. DEFINICJE
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 6. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 8. PŁATNOŚCI
 9. METODY DOSTAWY
 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. REKLAMACJA
 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 13. REGULACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
 14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Sklep internetowy BAZANVI.PL , dostępny pod adresem internetowym https://bazanvi.pl, prowadzony jest przez spółkę BAZANVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem UL. LUDWIKA RYDYGIERA 16 /1, 50-249 WROCŁAW, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000881377, NIP 8982263247, REGON 388066811, kapitał zakładowy 5000,00 zł., adres poczty elektronicznej: BAZANVI.PL@GMAIL.COM
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 2
DEFINICJE

2.1. DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.3. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – 1. BAZANVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem UL. LUDWIKA RYDYGIERA 16 /1, 50-249 WROCŁAW, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000881377, NIP 8982263247, REGON 388066811, kapitał zakładowy 5000,00 zł. oraz adres poczty elektronicznej: BAZANVI.PL@GMAIL.COM.
2.4. KLIENT; USŁUGOBIORCA – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2.5. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
2.6. SKLEP INTERNETOWY – zestaw stron internetowych i rozwiązań informatycznych tworzących serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://bazanvi.pl, którego administratorem jest Sprzedający i za pomocą którego Użytkownik może zawrzeć umowę sprzedaży i/lub umowę o wykonanie usługi.
2.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.8. UMOWA SPRZEDAŻY– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
2.9. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
2.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
2.12. KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
2.13. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://bazanvi.pl umożliwiający utworzenie Konta.
2.14. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://bazanvi.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.15. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
2.16. PRODUKT; TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
2.18. RODO – zwane inaczej GDPR (od angielskiej nazwy General Data Protection Regulation) Rozporządzenie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. GDPR w Polsce znane jest pod nazwą RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Nowa wymogi prawne będą stosowane od dnia 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera i inne,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 4
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNTOWYM

4.1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4.2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
4.3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
4.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
4.6. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego przez czas nieoznaczony za pomocą poczty elektronicznej. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
4.7. Celem rozsyłania Newsletter’a jest przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.
4.8. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a poprzez kliknięcie linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres email: 1. BAZANVI.PL@GMAIL.COM
4.9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
4.10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 5
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienia przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://bazanvi.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5.2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: wybrana forma płatności i dostawy, dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5.3. W przypadku gdy dane podane przez kupującego są niekompletne, Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym dla ustalenia prawidłowych danych. W przypadku gdy ustalenie prawidłowych danych będzie niemożliwe zamówienie zostanie anulowane.
5.4. Po złożeniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail generowana jest automatyczna odpowiedź potwierdzająca wpłynięcie zamówienia do sklepu.
5.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana, jeśli Kupujący w formularzu do zamówienia poda numer NIP i inne dane niezbędne do wystawienia faktury.
5.6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności faktur VAT z załącznikami.
5.7. Kupujący może skorzystać z możliwości założenia konta w sklepie i zapamiętania jego danych w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia oraz umożliwienia korzystania z promocji i rabatów dostępnych w sklepie. Za pośrednictwem swojego konta Kupujący ma dostęp do historii zamówień oraz do swoich danych. Dane te może zmienić, poprawić lub usunąć. Hasło niezbędne do zalogowania do konta klienta nie jest znane Sprzedawcy a Kupujący powinien chronić je przed dostępem osób trzecich.
5.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
5.9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) lub zaistnieją inne okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia w ciągu 14 dni Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty Sprzedawca zwróci całą wpłaconą należność. Kupujący może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innego towaru, dostępnego w Sklepie.

§ 6
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu własnego konto i rejestrując się w Sklepie internetowym.
6.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich(PLN) i zawierają podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian.
6.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
6.5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
6.6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
6.7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6.8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6.9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6.10. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

6.11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6.12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.13. W przypadku przesyłek wysłanych i nieodebranych przez Klienta – przesyłka zostaje zwrócona Sprzedającemu. W przypadku nieodebrania przez Klienta dostarczonego towaru we wskazanym terminie dostawy, Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do domagania się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania przez niego Umowy, w tym zwrotu kosztów wysyłki towaru oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedającego, także w przypadku zamówień z darmową dostawą, które nie zostały odebrane przez Kupującego i nastąpił ich zwrot do Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności po potrąceniu poniesionych przez niego kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu należnych na rzecz Kupującego środków w ten sam sposób, w jaki dokonał zapłaty chyba, że Klient wskaże inny sposób zwrotu środków.
6.14. W przypadku gdy realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa Sprzedający:

 • poinformuje niezwłocznie Klienta o anulowaniu zamówienia w całości lub
 • zaproponuje Klientu realizację zamówienia w części, w której jest to możliwe.

6.15. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
6.16. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia od momentu otrzymania wpłaty od Klienta na konto bankowe sklepu.
6.17. Produkt wysyłany do Kupującego może się nieznacznie różnić od produktu pokazowego przedstawionego na stronie internetowej sklepu, co wynika z rękodzielniczego charakteru produkcji.
6.18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego błędnych danych oraz błędnego adresu dostawy.
6.19. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawarta jest w chwili wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 7
REALIZACJA ZAMÓWIENIA


7.1. Termin realizacji zamówienia został określony w zakładce „Czas realizacji zamówienia” na niniejszej stronie internetowej sklepu.
7.2. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu po zaksięgowaniu wpłaty.
7.3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
7.4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
7.5. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
7.6. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
7.7. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 7 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
7.8. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost i Poczta Polska.
7.9. W czasie urlopu lub z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas wysyłki zamówienia może ulec wydłużeniu do 14 dni kalendarzowych.
7.10. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. silne mrozy i wysokie temperatury, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość produktów. O tym fakcie niezwłocznie poinformuje Kupującego i ustalone zostaną indywidualne warunki wysyłki.
7.11. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

§ 8
PŁATNOŚCI

8.1. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Formy płatności” na niniejszej stronie internetowej sklepu. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą.

8.2. W przypadku wyboru płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
8.3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
8.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
8.5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
METODY DOSTAWY

9.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski, Unii Europejskiej.
9.2. W przypadku wysyłek do krajów spoza Unii Europejskiej cena zakupionych towarów może ulec odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.
9.3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

 • Przesyłka Paczkomaty Inpost 24/7
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej

9.4. Koszty przesyłki produktów ponosi Kupujący. Sposoby dostawy oraz ceny przesyłki zostały określone w zakładce „Koszty wysyłki” na stronie internetowej niniejszego sklepu oraz podawane są do wiadomości Kupującemu w trakcie składania zamówienia poprzez formularz zamówienia.
9.5. Wysyłka i dostawa towaru możliwa jest tylko w dni robocze.
9.6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane są w najbliższy dzień roboczy, z uwzględnieniem terminu realizacji zamówień.
9.7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
9.8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
9.9. W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem z poczty lub od kuriera Kupujący obowiązany jest do zapłaty kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu przesyłki do Sklepu.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
10.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
10.4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
10.5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy.
10.6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10.7. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy zamieszczono poniżej. Konsument może skorzystać z tego wzoru, nie jest to jednak obowiązkowe.
10.8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Koszt wysyłki zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

10.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BAZANVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. LUDWIKA RYDYGIERA 16 /1, 50-249 WROCŁAW
adres e-mail: BAZANVI.PL@GMAIL.COM

– Ja/My(*) …………………………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 11
REKLAMACJA


11.1. Procedury związane z reklamacją normują aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza w ramach rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
11.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady.

11.3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
11.4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
11.5. Reklamacje mogą dotyczyć wad technicznych, niezgodności dostarczonych towarów ze specyfikacją zamówienia lub uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera/listonosza. Nie stanowią podstawy reklamacji:

 • charakterystyczne i naturalne właściwości produktu, barwa, zapach, itp.
 • różnice w stosunku do podobnych towarów w innych sklepach.

11.6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
11.7. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na formularzu reklamacyjnym sklepu, który można pobrać poniżej i przesłane do Sprzedającego pocztą elektroniczną.
11.8. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz określone żądania co do sposobu usunięcia wady.
11.9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres sklepu.
11.10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
11.11. Zwrot reklamowanego towaru realizowany jest na koszt sklepu, przy czym Sprzedawca umożliwi bezpłatne odesłanie towaru.
11.12. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe sklep zaoferuje nabywcy dostępne w sklepie towary do wyboru, lub zwróci równowartość ceny produktu.

§ 12
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


12.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę nie będących Konsumentami, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12.2. Sprzedający zastrzega, że w ciągu 14 dni kalendarzowych przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i/lub umowy o wykonanie usługi zawartej z Kupującym nie będącym Konsumentem, bez podania przyczyny. Prawo to wykona się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie.
12.3. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy kodeks cywilny odpowiedzialność z tytułu rękojmi pomiędzy stronami: Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostaje wyłączona.
12.4. W związku z zawartą umową sprzedaży i/lub umową o wykonanie usługi Sprzedający ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez Kupującego nie będącego Konsumentem sposobu płatności i dostawy.
12.5. Zgodnie z art. 548 § 1 ustawy kodeks cywilny z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi przez Sprzedającego przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
12.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.7. Sprzedający/Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego/Usługobiorcy tylko za typowe szkody, które można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie ponosi odpowiedzialności z racji utraconych korzyści przez Kupującego/Usługobiorcy nie będącego Konsumentem.
12.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 13
REGULACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


13.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
13.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
13.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

13.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
13.5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

14.1. Wszystkie materiały umieszczone w sklepie internetowym BAZANVI.PL są chronione prawami autorskimi.

BAZANVI Sp. z o.o. jest właścicielem wszystkich praw autorskich do umieszczonych na stronie www.BAZANVI.PL i podstron w serwisach społecznościowych materiałów: tekstu, w tym opisy produktów, dokumenty, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na www.BAZANVI.PL. i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14.2. Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą BAZANVI Sp. z o.o. wyrażoną w formie pisemnej. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

14.3. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów, które zamieszczone są na Stronie Internetowej Sklepu, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony www. BAZANVI.PL lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia.

Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę www. BAZANVI.PL lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Informacje prezentowane na stronach www. BAZANVI.PL służą wyłącznie celom informacyjnym.

14.4. W przypadku przesyłania do www.BAZANVI.PL własnych komentarzy, pytań, sugestii, pomysłów itp. związanych z niniejszą stroną internetową lub produktami i usługami BAZANVI Sp. z o.o. , użytkownik wyraża zgodę na traktowanie tych informacji jako jawnych, a BAZANVI Sp. z o.o. może w dowolny sposób używać, ujawniać i rozpowszechniać te informacje bez ograniczeń, w tym między innymi używać ich do produkcji oraz reklamowania produktów.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


15.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
15.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
15.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin konkursu “Walentynkowy” dostępny tutaj